Yu Weishen


Yu Weishen, Dean of School of Foreign Languages, Chong Qing University. He took his bachelor degree at School of Foreign Languages and Literatures.